ការចុះពិនិត្យវឌ្ឍនភាពគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍លំនៅឋានតម្លៃសមរម្យ (ទីក្រុងរណបសិរីមង្គល ) ពី ឯកឧត្តម ជា សុ ផា រ៉ា ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី និង ជារដ្ឋមន្ត្រី ក្រសួង រៀបចំ ដែនដី នគរូបនីយកម្ម និង សំណង់ នៅថ្ងៃទី 17 ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ2020

Related Posts