បេសកកម្ម

បេសកកម្ម​របស់​ក្រុមហ៊ុន គឺការអភិវឌ្ឍ​លំនៅឋាន​មាន​តម្លៃ​សមរម្យ ប្រកបដោយ​គុណភាពល្អ តាមស្តង់ដា​មាត្រដ្ឋាន​ត្រឹមត្រូវ និង​សុខ​សុវត្ថិភាព ជាមួយ​ការរស់នៅ​ដោយ​ភាពទាន់សម័យ និង​ប្រកប​ដោយ​ផាសុខភាព សម្រាប់​មន្ត្រី​រាជការ ឬ​ប្រជាជន​កម្ពុជា​ដែលរកបាន​ចំនូល​ទាប និង​មធ្យម ក្នុង​ព្រះរាជាណាចក្រ​កម្ពុជា​អោយ​មាន​ផ្ទះ​ជា​របស់ខ្លួន និង​ចូលរួម​ចំនែក​ក្នុង​ការអភិវឌ្ឍន៍​តាម​គោលនយោបាយជាតិ​ស្តីពី​លំនៅឋាន របស់​ក្រសួង​រៀបចំដែនដី នគរូបនីយកម្ម និង​សំណង់​អោយ​មាន​ផ្ទះ​ជា​របស់​ខ្លួន​ផងដែរ។

Worldbridge Home Mission
Worldbridge Homes Mission