លក្ខខណ្ឌ​បង់​ប្រាក់

  • ងាយ​ស្រួល និង​មាន​ច្រើន​ជម្រើស​សម្រាប់​អតិថិជន
  • គ្មាន​ការ​កក់​ប្រាក់​ជាមុន
  • ទឹកប្រាក់ ២០% ឫ ២៥% ឫ​៣០% អាច​រំលស់​រយៈពេល ២៤ខែ ដោយ​គ្មាន​ការប្រាក់ អ្វី​ទាំងអស់​ជាមួយ​ក្រុមហ៊ុន។
  • ចំពោះ​ទឹកប្រាក់​នៅសល់ ៨០% ឫ​៧៥% ឫ​៧០% ទៀត​អតិថិជន​ត្រូវ​សុំ​កម្ចី​ពី ធនាគារ​ហើយ​បង់​បន្ត​ជាមួយ​ធនាគារ ឫបង់​ផ្តាច់​ជាមួយ​ក្រុមហ៊ុន។
  • អតិថិជន​ក៏​អាច​បង់​ជា​ដំណាក់​កាល​រយៈពេល ២៤​ខែ ដោយ​គ្មាន​ការប្រាក់ ជាមួយ​ក្រុមហ៊ុន។

 

Worldbridge Homes Payment Condition

Related Posts