លក្ខណៈ​ពិសេស​របស់​ក្រុមហ៊ុន

ក្រុមហ៊ុន វើលដ៏ប្រ៊ីដ ហូម គឺជា ក្រុមហ៊ុន​បុត្រ​សម្ព័ន្ធ​នៃ ក្រុមហ៊ុន​វើលដ៏ប្រ៊ីដ ដែល​ជា​អ្នក​អភិវឌ្ឍន៍​លើ​វិស័យ​អចលនទ្រព្យ ឈាន​មុខគេ​ក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា ដោយ​បាន​អភិវឌ្ឍន៍​លើ​គម្រោង​ធំៗ​ក្នុង​រាជធានី​ភ្នំពេញ ដែល​មាន​ដូចជា៖ The Peak, The Bridge, The Palm Resort, Sky 31 Condo

 

Related Posts