សកម្មភាព​ការសាងសង់​លំនៅឋាន​ទីក្រុងរណប សិរីមង្គល សំរាប់ ខែតុលា ២០១៩

បច្ចុប្បន្នភាព សំរាប់ ខែតុលា ២០១៩ ​និង​សកម្មភាព​របស់​ក្រុម​ការងារ​យើង​មួយ​ចំនួន​កំពុង​សាងសង់ ហេដ្ឋារចនា​សម្ព័ន្ធ​ក្នុង​លំនៅឋាន​ទីក្រុងរណប​សិរីមង្គល​ទាំងមូល​ដែល​ប្រឹក្សា​ដោយ​ក្រុមហ៊ុន​អន្តរជាតិ CK& A រួម​ទាំង​គណះវិស្វករ​ខ្មែរដែល​មាន​ជំនាញ។ ដើម្បី​ធ្វើ​​យ៉ាងណា​អោយ​អតិថិជន​មាន​ភាពជឿជាក់​និង​មាន​ទំនុក​ចិត្ត​មក​លើ​គុណភាព​សំណង់​គេហដ្ឋាន​របស់យើង

Related Posts