អំពីក្រុមហ៊ុន

ក្រុមហ៊ុនវើលដ៏ប៊្រីដ ហូម ជាបុត្រសម្ព័ន្ធថ្មី មួយទៀតរបស់ វើលប៊្រីដ គ្រុប ដែលបានបង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ ២០១៧ ជាក្រុមហ៊ុនអភិវឌ្ឍន៏វិស័យអចលនវត្តុឈានមុខគេ។ គោលបំណងរបស់ក្រុមហ៊ុន គឺដើម្បីនាំមកជូននូវលំនៅឋានមានតម្លៃ សមរម្យប្រកបដោយគុណភាពល្អ មានសុវត្តិភាព ដល់អ្នកដែលមានចំនូលទាប និងមធ្យមអោយមានលំនៅឋានជារបស់ខ្លួន។

Worldbridge Home Who We Are
Worldbridge Home Who We Are