ក្រុមហ៊ុន វើលប៊្រីដ ហូម ឯ.ក

ក្រុមហ៊ុនវើលដ៍ប៊្រីដ ហូម ជាបុត្រសម្ពន្ធ័ថ្មីមួយទៀតរបស់ World Bridge Group ដែលបានបង្កើតឡើងនៅក្នុងឆ្នាំក្នុង២០១៧ ដែលជាក្រុមហ៊ុនឈានមុខគេលើការអភិវឌ្ឍន៍លំនៅឋានមានតំលៃសមរម្យប្រកបដោយគុណភាពមានស្តង់ដាមាត្រដ្ឋានត្រឹមត្រូវ ផាសុខភាព និងសុខសុវត្ថិភាព ជាមួយការរស់នៅដោយភាពទាន់សម័យសម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជាដែលរកបានចំនូលទាប និងមធ្យម ក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាអោយមានផ្ទះជារបស់ខ្លួន។

Worldbridge Home Who We Are

អំពីក្រុមហ៊ុន

 

ក្រុមហ៊ុនវើលដ៍ប៊្រីដ ហូម ជាបុត្រសម្ពន្ធ័ថ្មីមួយទៀតរបស់ World Bridge Group ដែលបានបង្កើតឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ ២០១៧​ដែលជាក្រុមហ៊ុនឈានមុខគេលើការអភិវឌ្ឍន៍ លំនៅឋានសាធារណៈមានតំលៃសមរម្យ

អានបន្តទៀត

Worldbridge Homes Vision

ចក្ខុវិស័យ

 

ចក្ខុវិស័យរបស់ក្រុមហ៊ុនគឺជាក្រុមហ៊ុនអភិវឌ្ឍន៍ វិស័យអចលវត្តុឈានមុខគេលើ លំនៅឋានដែលមានតំលៃ សមរម្យគុណភាពល្អប្រកប ដោយភាពជឿជាក់ ដល់ប្រជាជនកម្ពុជាដែលមានប្រាក់ចំនូលតិច

  អានបន្តទៀត

Worldbridge Home Mission

បេសកកម្ម

 

បេសកកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុន គឺការអភិវឌ្ឍលំនៅដ្ឋានសាធារណៈ ដែលមានតម្លៃសមរម្យ គុណភាពល្អ មានស្តង់ដាមាត្រដ្ឋានត្រឹមត្រូវ និងសុខសុវត្ថិភាព ជាមួយការរស់នៅដោយភាពទាន់សម័យ…

  អានបន្តទៀត